ជួយមិត្តភ័ក្តិ សហការី និងអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកឲ្យរកឃើញអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនពីក្រុមហ៊ុនមេគង្គណិត ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងទទួលបានរង្វាន់!នេះជារបៀបដែលកម្មវិធីដំណើរការ៖
  1. លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែជាអតិថិជនសេវាស់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនមេគង្គណិត។
  2. ចូលទៅកាន់ “គណនីរបស់ខ្ញុំ” ដើម្បីទទួលបានតំណណែនាំទៅកាន់មិត្តរបស់អ្នក ឬទុកលេខទំនាក់ទំនងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក។
  3. ចែករំលែកតំណណែនាំរបស់អ្នកជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកជិតខាង ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។
សម្រាប់រាល់គ្នាដែលប្រើតំណណែនាំមិត្តរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់សេវាស់អ៊ីនធឺណិតមេគង្គណិតសម្រាប់គេហដ្ឋានថ្មី នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានឥណទាន(Credit) 10$ ដើម្បីទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក។ ហើយរាល់គ្នាដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10 ដុល្លារលើវិក្កយបត្រដំបូងរបស់ពួកគេផងដែរ។ ចែករំលែកកាន់តែច្រើន លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាន់តែច្រើន!

សំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់

កញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត Home Silver Home Gold Home Platinum និង Home Ultra របស់មេគង្គណិត។

អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមេគង្គណិតសម្រាប់គេហដ្ឋានដែលកំពុងប្រើប្រាស់ស្រាប់ ទទួលបានឥណទានសម្រាប់ទូទាត់វិក្កយបត្រ នៅពេលពួកគេបញ្ជូនអតិថិជនថ្មី ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាស់អ៊ីនធឺណិតមេគង្គណិតនិងបានបង់វិក្កយបត្រដំបូងរបស់គេរួចរាល់។

លោកអ្នកនឹងឃើញឥណទានសម្រាប់ទូទាត់វិក្កយបត្រក្នុងវដ្តវិក្កយបត្រដំបូង បន្ទាប់ពីមិត្តរបស់អ្នកបានបញ្ជាទិញសេវាស់អ៊ីនធឺណិតមេគង្គណិតថ្មី និងបានបញ្ចប់ការដំឡើងរួចរាល់។

ជាដំបូងលោកអ្នកអាចធ្វើការពិនិត្យជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់សេវាស់អ៊ីនធឺណិតមេគង្គណិតថ្មីរបស់ពួកគេត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់។ លោកអ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការណែនាំមិត្តរបស់លោកអ្នកនៅក្នុង “គណនីរបស់ខ្ញុំ” នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនមេគង្គណិតផងដែរ។

លោកអ្នកអាចចែករំលែកតំណណែនាំមិត្តរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាន!

និយោជិតរបស់មេគង្គណិត មិនមានសិទ្ធិទទួលបានឥណទានវិក្កយបត្រក្នុងការណែនាំមិត្តនោះទេ។

ការណែនាំនេះត្រូវកំណត់ដោយអ្នកដែលបានណែនាំជោគជ័យមុន និងទទួលបានឥណទានណែនាំមិត្តនោះមុន ហើយការតភ្ជាប់ដោយប្រើប្រាស់តំណណែនាំពិសេសនេះតែមួយគត់។ តំណភ្ជាប់ណែនាំមិត្តណាមួយដែលអតិថិជនថ្មីបានចុចលើកដំបូង ដើម្បីដំណើរការតភ្ជាប់សេវាស់អ៊ីនធឺណិតមេគង្គណិតនោះការផ្តល់ឥណទានណែនាំមិត្តនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ ហើយអតិថិជនមេគង្គណិតស្រាប់នោះនឹងទទួលបានឥណទានបន្ទាប់ពីពេលដែលតម្រូវការផ្សេងៗទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ។