In the NEWS

Press Releases about Us

 

29-SEPT-2021 ហេតអ្វីសេវា SMS Blasting មានសារសំខាន់សម្រាប់អាជីវាកម្ម នៅកម្ពុជា?​

Article published by: Tnaot 
Source URL: https://tnaot.com.kh/news_share/na_detail/12058393?lan=km-KH
Feature Quote: សេវា MekongSMS របស់មេគង្គណិត ប្ដេជ្ញាចិត្ដខ្ពស់ក្នុងការជួយដល់អាជីវកម្មទាំងឡាយ នៅកម្ពុជា ឱ្យអាចបញ្ចូលនូវការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈសេវា SMS ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សាររបស់ពួកគេ ដើម្បីទាញផលចំណេញឱ្យកាន់តែច្រើនពីការវិនិយោគផ្នែកទីផ្សារតាមរយៈវិធីធ្វើទីផ្សារ ដ៏សាមញ្ញ លឿនរហ័សទាន់ចិត្ដ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយនេះ ។
Article PDF version: Download here (click)

03-FEB-2021 MEKONGNET បាន​ប្រើប្រាស់​នូវ​ខ្សែ​កាប​ហ្វាយ​ប័រ​អុប​ទិក​ ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវា​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ល្បឿន​​លឿន​​ដល់​​អតិថិ​ជន

Article published by: Tnaot 
Source URL: https://www.tnaot.com/km/m/detail/article/10624633
Feature Quote: មេគង្គណិត មានជំហរដ៏រឹងមាំ ក្នុងការផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតហ្វាយប័រអុបទិកកញ្ចប់អាជីវកម្ម ដែលគួរជាទីទុក​ចិត្ដបំផុត ដោយប្រើប្រាស់នូវជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ដែលខ្លួនទទួលបាន​មករយៈពេលជាច្រើន​ឆ្នាំ​មកនេះ ។
Article PDF version: Download here (click)

17-FEB-2021 NATIONAL INTERNET GATEWAY GETS PM STAMP OF APPROVAL

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/business/national-internet-gateway-gets-pm-stamp-approval
Feature Quote: Sok Channda, president and CEO of Angkor Data Communication Group Co Ltd (MekongNet), noted that the NIG would deal somewhat of a blow to her business, though admitting that she had not looked at the finer details of the sub-decree.
Article PDF version: Download here (click)

19-FEB-2021 INTERNET GATEWAY WILL FURTHER CURB FREE SPEECH IN CAMBODIA, RIGHTS GROUPS SAY

Article published by: voanews
Source URL: https://www.voanews.com/press-freedom/internet-gateway-will-further-curb-free-speech-cambodia-rights-groups-say
Feature Quote: Sok Channda, the CEO of internet service provider MekongNet, said her team and representatives from other internet service providers (ISPs) had met with the Ministry of Telecommunication last year about the subdecree. 
Article PDF version: Download here (click)

08-MAR-2021 ISPS REVEL IN MINISTRY'S LEGAL THREAT TO UNLICENSED TELCOS

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/business/isps-revel-ministrys-legal-threat-unlicensed-telcos
Feature Quote: Sok Channda, president and CEO of Angkor Data Communication Group Co Ltd (MekongNet), lauded the move as a proactive leveller in the business playing field for the industry.
Article PDF version: Download here (click)

10-MAR-2021 NIG AIMING TO CREATE LEVEL PLAYING GROUND FOR ISPS

Article published by: khmertimeskh
Source URL: https://www.khmertimeskh.com/50822848/nig-aiming-to-create-level-playing-ground-for-isps/
Feature Quote: For example, firms like MekongNet or EZECOM can leverage their AS and allow smaller ISPs to access their routing configuration for a fee.
Article PDF version: Download here (click)

23-MAR-2021 MEKONGNET IXP STATISTICS AND FIGURES 

Article published by: MekongNet IXP
Source URL: https://www.datacenterjournal.com/mekongnet-ixp/
Feature Quote: Their largest facility is MekongNet with a footprint of 7,072 sq ft. All of MekongNet IXP's data centers are carrier-neutral.
Article PDF version: Download here (click)

24-MAR-2021 TELECOS FIRS PRESSED TO UP SERVICES AS INTERNET USE SWELLS  

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/business/telecoms-firms-pressed-services-internet-use-swells
Feature Quote: Sok Chenda, CEO of Angkor Data Communication Group Co Ltd (MekongNet), welcomed the order and was keen to work with the ministry for the long run to improve the quality of internet services.
Article PDF version: Download here (click)

13-APR-2021 INTERNET INFRACTURCTURE ORE SECURE AS KINGDOM ADDS FOURTH ROOT SERVER 

Article published by: khmertimeskh
Source URL: https://www.khmertimeskh.com/50838274/internet-infrastructure-more-secure-as-kingdom-adds-fourth-root-server/
Feature Quote: The first DNS root server arrived in Cambodia in 2010 thanks to the work of the ISP, Mekongnet.
Article PDF version: Download here (click)

16-MAR-2020 ISP業者にとって5Gは脅威というよりはお世辞 [IT・通信]ソク・チャンダ

Article published by: Business Partners Asia 
Source URL: http://business-partners.asia/cambodia/industry/mekong-net-11/
Feature Quote: Mekong Netは、主にカンボジアの企業にインターネットを提供する主要なインターネットプロバイダーです。 B2Bの強みにより、インターネットプロバイダーからフルソリューションのICTプロバイダーに成長しました。
Article PDF version: Download here (click)

27-NOV-2019 EVENT DRAWS 100 FIRMS FROM VIETNAM, CAMBODIA 

Article published by: khmertimeskh
Source URL: https://www.khmertimeskh.com/50664448/event-draws-100-firms-from-vietnam-cambodia/
Feature Quote: Farax (Cambodia), Ws Asia Pacific, Cargo, Angkor Milk and MekongNet were among the Cambodian companies that were represented in the gathering.
Article PDF version: Download here (click)

04-FEB-2018 CAMBODIA DAILY'S WEBSITE, TWITTER BLOCKED BY GOVERNMENT ORDER 

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-dailys-website-twitter-blocked-government-order
Feature Quote: Anecdotally, internet users have noted difficulty in accessing the Daily through MekongNet, Online and WiCam. MekongNet’s Sreang Pito confirmed the Daily’s IP address had been blocked to “follow government”.
Article PDF version: Download here (click)

05-FEB-2018 TELECOMS REGULATOR TO INVESTIGAE INTERNET PROVIDERS FOR SNUBBING CAMBODIA DAILY BAN

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/national/telecoms-regulator-investigate-internet-providers-snubbing-cambodia-daily-ban
Feature Quote: Only a handful of ISPs seem to have complied with the government request. MekongNet and Sinet KH confirmed the block, and access also appeared to be restricted through the provider Online. 
Article PDF version: Download here (click)

12-SEP-2017 ក្រុមហ៊ុន អាណាណា កុំព្យូទ័រ ផ្តល់ជូនប្រម៉ូសិនអ្វី សំរាប់ខែកញ្ញា?

Article published by: khmerload
Source URL: https://www.khmerload.com/news/66706
Feature Quote: បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន អាណាណាកុំព្យូទ័រ បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។
Article PDF version: Download here (click)

03-FEB-2015 INTERNET MARKET RIPE FOR CONSOLIDATION 

Article published by: khmertimeskh
Source URL: https://www.khmertimeskh.com/54271/internet-market-ripe-for-consolidation/
Feature Quote: Laura Sam, Marketing Communications Manager at MekongNet, sees value in competition. She said the primary benefit of a crowded ISP market is that it prevents market stagnation, forcing players to respond to customers’ needs and providing a mechanism for weeding out inferior service providers.
Article PDF version: Download here (click)

05-NOV-2015 TM AND MEKONGNET COLLABORATE TO PROVIDE ALTERNATIVE SOLUTIONS TO CAMBODIA MARKET

Article published by: enterpriseitnews
Source URL: https://www.enterpriseitnews.com.my/tm-and-mekongnet-collaborate-to-provide-alternative-solutions-to-cambodia-market/
Feature Quote: Malaysia’s Convergence Champion and No. 1 Converged Communications Services Provider, has announced its partnership with MekongNet, a leading Internet Service Provider (ISP) and Internet Exchange Provider (IXP) in Cambodia.
Article PDF version: Download here (click)

06-MAY-2014 INTERNET SPEEDS IN CAMBODIA IN FASTER THAN OTHERS IN REGION 

Article published by: cambodiadaily
Source URL: https://english.cambodiadaily.com/news/internet-speeds-in-cambodia-faster-than-others-in-region-58151/
Feature Quote: In cambodia, some of the top internet service providers by download speed included Opennet, MekongNet, Angkornet and Ezecom.
Article PDF version: Download here (click)

30-OCT-2013 HOW DOES A WOMAN BECOME A CEO?

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/lift/how-does-woman-become-ceo
Feature Quote: Sitting in a large office of the Anana building on Norodom Boulevard, Sok Channda, president and CEO of Mekongnet, Sun City Apartments, Anana Computer and Full House Decoration, gives some tips for woman aspiring to become CEOs.
Article PDF version: Download here (click)

05-AUG-2010 FPT EYES MEKONG NET STAKE

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/business/fpt-eyes-mekong-net-stake
Feature Quote: Mekong Net would look at the personnel FPT Telecom could provide in technical and management fields before making a decision on a deal, she said.
Article PDF version: Download here (click)

29-JAN-2009 LATE BLOOMER REINVENTS HERSELF AS CAMBODIAN COMPUTER PIONEER 

Article published by: Phnom Penh Post 
Source URL: https://www.phnompenhpost.com/post-plus/late-bloomer-reinvents-herself-cambodian-computer-pioneer
Feature Quote: Sok Channda is the founder and CEO of internet service provider MekongNet. The company, which was launched in 2007, meets the internet needs of corporate customers through fibre-optic and wireless networks.
Article PDF version: Download here (click)