Wifi解決方案

我們設計並提供符合您的業務需求的Wifi解決方案,我們不允許技術決定您的系統,我們專注於提供能夠精確地滿足您的現在以及未來的需求的系統。

 • 室內Wifi解決方案
 • 室外Wifi解決方案
 • 點對點Wifi解決方案                                                           
 • 智能Wifi解決方案

普通無線系統

 • 成本效益
 • 互聯網上網快速,簡單的無線網絡

智能無線系統

 • BW管理
 • 用戶接入管理
 • 唯一的SSID
 • 集中管理
 • 很多更先進的功能