ហេតុអ្វីអាជីវកម្មទាំងឡាយ ប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud?

អាជីវកម្មជាច្រើន កំពុងប្ដូរប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនមកប្រើសេវា Cloud ដោយសារតែពួកគេសម្លឹងឃើញអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលសេវានេះផ្ដល់ឱ្យ ។ ដោយសារតែអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន និយមប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើននូវឧបករណ៍ ដែលអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាន(ឧ. ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត និងឧបករណ៍ ភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត) ទើបធ្វើឱ្យការចូលទៅប្រើប្រាស់ទិន្ន័យនៅលើបណ្ដាញ Cloud កាន់តែមានភាពងាយស្រួល ។

អានបន្ថែម >>

បញ្ហាប្រឈមនានា នៅពេលអាជីវកម្មទាំងឡាយប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud!

បើទោះជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ពីការប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud ក្ដី (សូមអាន: Why Business are moving to cloud),ក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវដោះស្រាយ ។ ដើម្បីឱ្យការប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud ទទួលបានជោគជ័យ តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ដោតការយកចិត្ដទុកឱ្យបានច្រើន។ ប្រសិនបើអាជី​វកម្មរបស់លោកអ្នក មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៃការប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud ទេ នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើន ហើយទិន្ន័យសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នក ក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរ ។

អានបន្ថែម >>

Internet Speed requirements 2021

Internet Speed requirements 2021. Most of the issues clients experience with internet speed is because their needs does not match the plan they subscribe to.

អានបន្ថែម >>

Why VPN a smart move for your business?

Numerous virtual private networking (VPN) services across the globe provide privacy and security to over 400 million consumers and businesses. Business VPNs, in particular, safeguard the information employees send and receive online and protect their internet connections from unauthorized intrusion.Internet Service provider Phnom Penh Cambodia.

អានបន្ថែម >>

Why organizations need Domestic Private Leased Circuit?

Internet Service Provider Phnom Penh Cambodia. Data demands are growing rapidly and businesses are finding they require a faster, more secure connection to keep up with the competition and to provide the service their customers expect. A dedicated leased line is a fibre optic cable that runs from your business directly to the exchange.

អានបន្ថែម >>