ព័តមានថ្មីៗ

Identifying Internet Connectivity Requirements

In order to implement an effective Internet connection strategy, there are a few factors that you need to consider and a few Internet connectivity requirements which you need to determine. Internet Service Provider Phnom Penh Cambodia.

អានបន្ថែម >>

What Is LAN Used For?

A local-area network (LAN) connects the computer hardware in a localized area such as an office or home. Internet Service Provider Phnom Penh Cambodia. Typically, LANs use wired connections to link the computers to each other and to a variety of peripheral devices such as printers. Devices connected to a LAN are able to access data from any machine that's connected to the network.

អានបន្ថែម >>

Understanding Internet Connection Options, Speeds

The Internet is an integral part of society, making it important to understand the basics......Internet Service provider Phnom Penh Cambodia

អានបន្ថែម >>

លេងអ៊ីនធឹណិតកាន់តែលឿន ជាមួយការផ្តល់ជូនរហូតដល់ 100 Mbps ពីមេគង្គណិត

រាល់​ការ​ជាវ​របស់​អតិថិជនទាំង​ចាស់​ ទាំង​ថ្មី នឹង​ទទួល​ការ​ផ្តល់​ជូន​​សេវាអ៊ីន​ធឺណិត DIX Bandwidth ចំនួន 100 Mbps បន្ថែមសម្រាប់​Facebook, YouTube និង​ Google។

អានបន្ថែម >>

លេង​ Facebook ឥត​ដែន​កំណត់​ ជាមួយ​ការ​ផ្តល់​ជូន​50 Mbps បន្ថែម ពី​មេគង្គណិត

រាល់​ការ​ជាវ​របស់​អតិថិជនទាំង​ចាស់​ ទាំង​ថ្មី នឹង​ទទួល​ការ​ផ្តល់​ជូន​​សេវាអ៊ីន​ធឺណិត DIX Bandwidth ចំនួន 50 Mbps បន្ថែមសម្រាប់​Facebook, YouTube និង​ Google។

អានបន្ថែម >>