ព័តមានថ្មីៗ

លេងអ៊ីនធឹណិតកាន់តែលឿន ជាមួយការផ្តល់ជូនរហូតដល់ 100 Mbps ពីមេគង្គណិត

រាល់​ការ​ជាវ​របស់​អតិថិជនទាំង​ចាស់​ ទាំង​ថ្មី នឹង​ទទួល​ការ​ផ្តល់​ជូន​​សេវាអ៊ីន​ធឺណិត DIX Bandwidth ចំនួន 100 Mbps បន្ថែមសម្រាប់​Facebook, YouTube និង​ Google។

អានបន្ថែម >>

លេង​ Facebook ឥត​ដែន​កំណត់​ ជាមួយ​ការ​ផ្តល់​ជូន​50 Mbps បន្ថែម ពី​មេគង្គណិត

រាល់​ការ​ជាវ​របស់​អតិថិជនទាំង​ចាស់​ ទាំង​ថ្មី នឹង​ទទួល​ការ​ផ្តល់​ជូន​​សេវាអ៊ីន​ធឺណិត DIX Bandwidth ចំនួន 50 Mbps បន្ថែមសម្រាប់​Facebook, YouTube និង​ Google។

អានបន្ថែម >>

TM AND MEKONGNET COLLABORATE IN PROVIDING ALTERNATIVE SOLUTIONS TO CAMBODIA MARKET

Telekom Malaysia Berhad (TM) – Malaysia’s Convergence Champion and No. 1 Converged Communications Services Provider, today has announced its partnership

អានបន្ថែម >>

MekongNet ranked Number 1 Fastest Speed ISP in Phnom Penh

MekongNet has been ranked number 1 among all ISPs in Cambodia for its fastest speed Internet connection

អានបន្ថែម >>

MekongNet recently launched a NNI Partnership with CHIEF Telecom

MekongNet’s customers will now be able to get more complete, scalable and flexible network service thanks to the newly

អានបន្ថែម >>