សកម្មភាព

ហេតុអ្វីសេវា SMS Blasting មានសារសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម នៅកម្ពុជា?

នៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ដធ្វើទីផ្សារនានា សេវាកម្ម SMS Blasting គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត នៅកម្ពុជាដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីប្រូម៉ូសិនតាមរដូវកាល ការសម្ពោធផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ និងការជូនដំណឹងសំខាន់ៗ ដល់ក្រុមមនុស្ស ដែលបានគ្រោងទុកជាមុន ។ ជាឧទាហណ៍ សេវានេះ អាចត្រូវបានប្រើដោយគ្រឹះស្ថានអប់រំដើម្បីប្រកាសពីកម្មវិធីសិក្សាថ្មីៗរបស់សាលា ឬព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ បុគ្គលិកសិក្សា និងសិស្សនិស្សិត។

អានបន្ថែម >>

7 Days MikroTik Training at MekongNet (Siem Reap Branch)

Students will be familiar with RouterOS software and RouterBOARD products and be able to connect the client to the Internet. Each student will also be able to configure, manage, do basic troubleshooting of a MikroTik router and provide basic services to clients.

អានបន្ថែម >>

MekongNet ISP Offers Job Opportunities In 4th PNC Career Forum

sides being an internet sponsor for the NGO Passerelles numériques, MekongNet ISP is also an exhibitor of the 4th edition of its annual Career Forum Event.

អានបន្ថែម >>

MekongNet provides full solutions for the needs of Banking Sector

MekongNet have shown the wide ranges of services for the needs of BANKING clients. We also provide a new promotion for Banking and Microfinance sector as the services will secure data, network connection and even make them easy to connect with their customers with Mekong SMS.

អានបន្ថែម >>

MekongNet takes part in the 2nd Cambodia Architect and Décor

This year, MekongNet also join the 2nd Cambodia Architect and Décor which will schedule for 8-10 June 2017. Cambodia Architect and Décor is an excellent platform creating networking and business opportunities between international suppliers and local architects, project developers, interior designers as well as traders and distributors.

អានបន្ថែម >>