ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំស្វែងរកវិធីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងមកាន់យើងខ្ញុំ, តេមកកាន់យើងខ្ញុំ, ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ, សរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងខ្ញុំ ឬ បំពេញព័ត៌មានតាមបែបបទខាងក្រោមនេះ៖

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់យើងខ្ញុំ

: 023 22 66 22

: 015 234 501

ផ្ញើរសារមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយ:បណ្ដាញសង្គម

m.me/MekongNet.KH
https://t.me/MKNsupport
https://www.linkedin.com/company/mekongnet-isp
https://g.page/Internet-Mkn?share

យើងខ្ញុំនិងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញ: