ផ្ញើសារ SMS ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ដោយមានកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទចល័តច្រើន ជាការសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ជ្រាប ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុន MekongNet អាចផ្ដល់ ជូនសេវាផ្ញើសារ SMS ដល់អតិថិជន នៅក្នុងតម្លៃតែ 0.024 សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសារ      SMS សម្រាប់ ប្រតិបត្តិការ បណ្ដាញទូរសព្ទចល័ត ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ អ្នកអាចផ្ញើទៅកាន់  អតិថិជនរាប់ពាន់  នាក់ នៅពេលតែមួយ។ សេវានេះជួយសន្សំសំចៃ ការចំណាយរបស់អ្នក ហើយអាចទៅដល់អតិថិជន នៅក្នុងប្រអប់សាររបស់ អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។
ដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល /សេវាកម្មរបស់អ្នក សូមទាក់ទង មកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បី ឲ្យយើងអាចជួយ ស្វែងរក មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយចម្រុះដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់លោកអ្នក។

Package Details and Service Terms

For bulk SMS campaigns, please select from a package below:

Credits Price Validity Cost Per SMS
800 $20 1 month $0.025
2000 $42 4 months $0.021
5000 $100 6 months $0.020
10000 $190 12 months $0.019

 

Terms and Conditions:

  • The above price does not include 10% VAT
  • Customers must pay the package price in advance to receive SMS Credits
  • SMS credits are non-refundable and will expire base on the Validy period
  • Validity period is effective from the date of purchase the package
  • SMS can be sent to Cambodia prefixes only (no oversea numbers)
  • One SMS credit is required for each SMS (upto 160 characters) sent