ផ្ញើសារ SMS ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លឿន ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

ដោយមានកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទចល័តច្រើន ជាការសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ជ្រាបពត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទទាំងនោះ។ ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈ SMS គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន (ការផ្សព្វផ្សាយ ការជូនដំណឹងឬការដាស់តឿន ប័ណ្ណទូទាត់ជាដើម) ដល់អតិថិជនមានលក្ខណៈធំទូលាយ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មនុស្សកាន់តែច្រើនមានទូរស័ព្ទចល័តជាជាងគណនីអ៊ីម៉ែល។

ការធ្វើទីផ្សារតាម SMS គឺមានលក្ខណៈប្រសើរជាងអ៊ីម៉ែល ដោយសារតែ SMS អាចទៅដល់អ្នកមើលភ្លាមៗដោយមិនរង់ចាំយូរ។ អ្វីដែលមិននឹកស្មាននោះគឺ SMS ដែលបានផ្ញើរចេញទៅ​ ត្រូវបានអានរហូតដល់ទៅ ៩៨% ក្នុងរយៈពេលតែ ៩០ វិនាទីប៉ុណ្នោះ ចំណែកឯអ៊ីម៉ែលវិញ មានត្រឹមតែ ១៥%​ ដែលបានមើលក្នុងរយៈពេលជាមធ្យម ២ ថ្ងៃកន្លះ។

ក្រុមហ៊ុន MekongNet អាចផ្ដល់ ជូនសេវាផ្ញើសារ SMS ដល់អតិថិជន ដោយវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រើ ជាមួយវេបសាយ ឬតាមរយៈការភ្ជាប់ជាមួយមាស៊ីនមេរបស់អ្នកដោយ API សាររបស់លោកអ្នក អាចសរសេរទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នា ជាភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ  ឫភាសាដទៃទៀតក៏បាន។ អ្វីដែលពិសេសនោះគឺ អ្នកអាចផ្ញើទៅកាន់  អតិថិជនរាប់ពាន់នាក់ក្នុងពេលតែមួយ។

ដើម្បីធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល /សេវាកម្មរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយស្វែងរក មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់លោកអ្នក។


 

Example use cases. SMS marketing is an effective way to broadcast information such as:

Promotions

More leads, create a hype and increase customer loyalty.

Great for shops, botiques, clinics, spas, restaurants, shopping malls and e-commerce apps.

Verification
Extra level of authentication on apps like online banking.

Announcement

Easy and efficient way to keep your employees and or customers informed with the latest updates with your business.

Perfect solution commonly used by Airlines, travel agencies, local governments, restaurants, schools & universities and large enterpises.

Alerts

Increase user awareness and get notified for any important changes.

Financial transactions, booking confirmation / cancellation and appointment reminders.

The simplicity of a text message gives it the advantage. Since it does not require internet connectivity, SMS are often viewed almost  immediately, with 98% of text messages read within 90 seconds, in contrast to others methods such as email which has a 15% chance to be read within 2.5 days.

MekongNet can provide you with SMS services through an easy-to-use web portal, or through API integration with your servers. You can fully customized messages, including your sender name and you have the flexibility to send in English, Khmer or any other language. You can send to thousands of customers at the same time. 

Data Privacy and Security Through the years in the industry we have seen the negative effects of using un-official routes and unsecured platforms. We have built our reputation around the idea that our platform, uses secure and official routes to give our partners the sense of safety with their data.  Additionally we have added a special masking function, for when using our sms platform for user authentication (OTPs  with apps). With this extra  functionality only the target receipient can see the code  and everyone including the administrator will not see it.


Business Fiber Internet Hosting Services ICT Solutions
STRONG & RELIABLE
INTERNET SERVICE

SCALABILITY &
PERFORMANCE

SMOOTH & CONVENIENT
WI-FI

Click HERE to learn more Click HERE to learn more Click HERE to learn more