សេវាIP Transit

សេវា IP Transit របស់ក្រុមហ៊ុន MekongNet ភ្ជាប់បណ្ដាញរបស់អ្នក (BGP Border Router)មកកាន់បណ្ដាញIPរបស់យើង​​ ​(BGP Border Router) ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាន អ៊ីនធឺណិតឆ្លងកាត់។

សេវា IP Transit របស់ក្រុមហ៊ុន MekongNet  គឺជាសេវាល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ ISPsក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរសព្ទ  និង ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មាតិកា (content provider) ដែលត្រូវ ការភ្ជាប់បណ្ដាញសកល One-hop ទៅកាន់ចំណុចដៃគូអ៊ីនធឺណិត និងធនធានមាតិកា។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវានេះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវមានលេខប្រព័ន្ធស្វ័យត (ASN) និងអាសយដ្ឋាន IP សាធារណៈរបស់ provider independent (PI) ដែលត្រូវបានបែងចែកតាមការចុះឈ្មោះ អ៊ីនធឺណិតដូចជា APNIC ជាដើម។ សេវា IP Transit របស់ក្រុមហ៊ុន MekongNet នឹងផ្ដល់ ជូនអតិថិជន នូវជម្រើសនៃបណ្ដាញ  default  ថាតើនេះជា បណ្ដាញដោយផ្នែក ឬបណ្ដាញ ពេញលេញដោយ ប្រើប្រាស់ ប្រូតូកូល បណ្ដាញ   BGP-4 ។  បន្ទាប់មក ក្រុមហ៊ុន MekongNet នឹងប្រកាស IP prefixes របស់អ្នកទៅ អ្នកផ្សេង ទៀតនៅក្នុង ពិភពលោក។

សំណងសំខាន់ៗ

  • សេវា IP Transit របស់យើងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ BGP border router ដែល BGP routing បញ្ជូនចរាចរណ៍ របស់ អតិថិជន ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ខ្សែខាងដើម និងអ៊ីនធឺណិត ។
  • យើងផ្ដល់ជូនការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងគុណភាព រួមជាមួយនឹងសមត្ថភាព និង ភាពស្រប តាមតម្រូវការខ្ពស់។
  • ការភ្ជាប់ខ្សែខាងដើមច្រើនអាចរក្សាស្ថិរភាពនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព prefixes របស់ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា IP Transit ដែល ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិត គ្រប់ពេលវេលា ហើយនាំឲ្យមាន ចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិត ប្រកបដោយ ទំនុកចិត្ត ចំពោះបណ្ដាញ របស់អ្នកប្រើប្រាស់។
  • សហគមន៍ប្រូតូកូលច្រកព្រំដែនបត់បែន (Flexible Border Gateway Protocol-BGP) អនុញ្ញាតឲ្យ សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ និង វិស្វករ ចរាចរណ៍ដើម្បី អត្ថប្រយោជន៍
  • អាចបង្កើនកម្រិតទៅជា MPLS VPN ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមួយថ្លៃចំណាយប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយ QoS អនុវត្តពីចុងម្ខាង ទៅចុងម្ខាង សម្រាប់បណ្ដាញជួល អន្តរជាតិរបស់អតិថិជន។

លក្ខណៈនៃខ្សែកាបហ្វាយប៊ើអ៊ុបទិក រួមមាន

  • ប៊ែនវីដខ្ពស់
  • បត់បែនតាមការបង្កើនកម្រិត
  • ប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតខ្លី ស្រាល និងសន្ដិសុខ
  • ការពារដល់ Electro Magnetic Interference (EMI)