សេវា Virtual Private Server (VPS)

តើអ្នកប្រឈមមុខនឹងចរាចរវែបសាយត៍ធ្ងន់ធ្ងរ ឬដំណើរការកម្មវិធីប្រើប្រាស់ស្មុគស្មាញ ដែរឬទេ?សេវា Virtual Private Server (VPS) របស់ក្រុមហ៊ុន MekongNet គឺជាដំណោះស្រាយ ល្អប្រសើរបំផុតរបស់អ្នក។សូមសាកល្បង ប្រើប្រាស់ សេវា VPS ក្នុងស្រុករបស់យើង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមុនសិន។

ប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការថយចុះនូវសមត្ថភាពវែបសាយត៍ ឬមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យរបស់ អ្នកដោយសារ ការ បំពេញតម្រូវការ ធនធាននោះ សេវា Virtual Private Server (VPS) អាចសក្ដិសម នឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ សេវា VPS របស់ MekongNet បានបែងចែក ម៉ាស៊ីនមេជាក់ស្ដែង ទៅជាម៉ាស៊ីនមេប្រឌិត ច្រើនដែលម៉ាស៊ីនមេប្រឌិត នីមួយៗមានចំនួនបម្រុង CPU និងធនធាន RAM។ សេវា VPS របស់ក្រុមហ៊ុន MekongNet បំពេញចន្លោះ រវាងផែនការបង្ហោះ វែបសាយត៍កម្រិត ចូលដែលផ្ដល់ជូន បរិមាណ ទំហំឌីសមានកំណត់ នៅលើម៉ាស៊ីនមេរួមមួយ និងទីតាំងរួម ដែលអ្នកកាន់កាប់ និង គ្រប់គ្រង ផ្នែករឹង ហើយជួល “Rack Space” និងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

 1. សេវា VPS ធ្វើការងារ និងដំណើរការជាក់ស្ដែងដូចជាម៉ាស៊ីនមេមួយនៅដាច់ដោយឡែកដែរ។
 2. ផ្ដល់ជម្រើសមានតម្លៃតម្លៃទាបជាង មានសន្តិសុខជាង ងាយស្រួលជាងម៉ាស៊ីនមេជាក់ស្ដែង។
 3. សេវា VPS ដំណើរការកម្មវិធីផ្នែកទន់ដែលមានស្រាប់ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរ។
 4. ចូលទៅប្រើប្រាស់ស៊ីជម្រៅ (root access) និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ផ្ទាំងបញ្ជា។
 5. អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកែសម្រួលកម្មវិធីប្រើប្រាស់ និងមានភាពបត់បែនក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីប្រើប្រាស់។

 

មុខងារ និងកម្មវិធីប្រើប្រាស់

VPS hosting គឺជាបច្ចេកវិទ្យា ប្រឌិតមួយដែល ផ្ដល់ឲ្យនូវម៉ាស៊ីនមេប្រឌិត ដែលអាចគ្រប់គ្រងការចូលទៅ ប្រើប្រាស់វែបសាយត៍ បាន។ អ្នកត្រូវ មានសមត្ថភាព ដំឡើងកំណត់ កែសម្រួល និង គ្រប់គ្រងកម្មវិធី ម៉ាស៊ីនមេផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នក ដែលរួមមាន កម្មវិធី ជាច្រើនដែល ភ្ជាប់មកជាមួយ ម៉ាស៊ីនមេប្រឌិត។ ម៉ាស៊ីនមេប្រឌិតឯកជន ជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធី មិនត្រូវការ ធនធាន ច្រើន ដូចជាកម្មវិធីគណនេយ្យ SMB អ៊ីនត្រាណិត និងកម្មវិធីតាមវែបសាយត៍ ផ្សេងទៀត ឬដើម្បី បង្ហោះ វែបសាយត៍ច្រើន ឬកម្មវិធីវែបសាយត៍ ដែលទាមទារ ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកគ្រប់គ្រង។

ថ្លៃចំណាយ

សេវា VPS នឹងចេញវិក្កយបត្រជាប្រចាំខែដោយអាស្រ័យលើផែនការធនធាន និងលក្ខណៈ ជម្រើសដែលអ្នកទិញ។ ផែនការនី មួយៗផ្ដល់ជូន ធនធានជាក់លាក់មួយ ឈុតដែលរួមមាន អង្គចងចាំ ទំហំឌីស ប៊ែនវីដ និងលក្ខណៈផ្សេងៗ។ ធនធាន និង លក្ខណៈមួយ ចំនួនអាចរកបាន នៅតាមភោជនីយដ្ឋាន ដែលត្រូវបន្ថែមទៅ ផែនការដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការឲ្យ បង្កើនកម្រិតនោះ អ្នកអាចជ្រើសរើស ផែនការកម្រិតខ្ពស់ដោយ មានការបែងចែក កាន់តែខ្ពស់។ សេវា VPS ជាទូទៅ មានតម្លៃទាប ជាងការដែល មានម៉ាស៊ីនមេជាក់ស្ដែង ផ្ទាល់របស់អ្នក ដែលអាចឲ្យ អ្នកបង្កើន និងបន្ថយនូវ ថ្លៃចំណាយកាន់តែ មាន ប្រសិទ្ធភាព។

ការគ្រប់គ្រង និងការកែសម្រួលតាមតម្រូវការ

សេវា VPS ផ្ដល់ជូន នូវការគ្រប់គ្រង និងការចូល ប្រើប្រាស់ដោយមានសិទ្ធិ administrative ច្រើនជាងស្ដង់ដារ គ្រប់គ្រង វែបសាយត៍ រួម។ ជាមួយនឹងការចូលទៅប្រើប្រាស់ បានស៊ីជម្រៅ អ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពដំឡើង និងកំណត់កម្មវិធី ប្រើប្រាស់ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក តាមការចង់បាន ។ ក្រុមហ៊ុន  MekongNet  ក៏នឹងជួយអ្នកក្នុងការ ផ្ដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការ ជ្រើសរើស មុនពេល ដំឡើងផងដែរ ។

ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេ

 • ការចូលប្រើប្រាស់នៅកម្រិត admin ពេញលេញ
 • ស្ថិតិម៉ាស៊ីនមេ (ការប្រើប្រាស់ឌីស រយៈពេលដំណើរការប្រព័ន្ធ ការប្រើប្រាស់ RAM)
 • ការ reboot ឬបិទពីចម្ងាយ

ការគ្រប់គ្រង DOMAIN/វែបសាយត៍

 • ការគ្រប់គ្រង domain​ ផ្ទាំងបង្ហាញទោល
 • កំណត់វែបសាយត៍ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការកំណត់របស់កម្មវិធីប្រើប្រាស់
 • Graphical file manager ដើម្បីដាក់បញ្ចូល ទាញចេញ និងកែសម្រួល
 • ទម្រង់គំរូ DNS ស្វ័យត
 • បង្កើតប្រអប់សារ (mailboxes) ក្រុមសារ (mail groups) និងសារឆ្លើយតបស្វ័យប្រវត្តិ
 • កំណត់កាលវិភាគថតចម្លងទុក domain

ការធានាចំពោះគុណតម្លៃនៃសេវា VPS របស់ក្រុមហ៊ុន MEKONGNET

 • ចរាចរនៅក្នុងស្រុក សេវាជំនួយក្នុងស្រុក
 • សេវាជាកញ្ចប់ដែលមានប៊ែនវីដក្នុងស្រុកចំនួន 30Mbps
 • ការចុះឈ្មោះជាវអាជ្ញាប័ណ្ណMicrosoftប្រចាំខែ (មិនចាំបាច់បង់រាប់ពាន់សម្រាប់ អាជ្ញាប័ណ្ណ ទាំងមូលដោយផ្ទាល់ឡើយ)
 • អាចបង្កើនកម្រិតទៅកាន់លក្ខណៈ​បច្ចេកទេសផ្នែករឹងខ្ពស់ជាងមុន ឬអាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមនៅពេលណាមួយ

កញ្ចប់សេវា VPS របស់ក្រុមហ៊ុន MEKONGNET

 • ម៉ាស៊ីនមេ កម្រិតមូលដ្ឋាន ដែលមានការផ្ទេរទិន្នន័យ មិនកំណត់ និងប៊ែនវីដ ក្នុងស្រុក 30Mbps  ចាប់ពី                            តម្លៃUSD$75ក្នុង​​មួយខែ
 • កម្មវិធី Microsoft Windows Server with SQL មានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ ចាប់ពីតម្លៃ USD$100 ក្នុងមួយខែ