មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ គឺជាខួរក្បាលរបស់ក្រុមហ៊ុន និងជាកន្លែងដែលមានដំណើរការសំខាន់បំផុត។

ដំណោះស្រាយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

  • ប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យត្រជាក់
  • ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ភ្លើង
  • ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យ
  • ប្រព័ន្ធតាមដានសីតុណ្ហភាពបរិយាកាស
  • ការលើកខ្ពស់ពីកម្រាល
  • ប្រព័ន្ធខ្សែកាប
  • ត្រេដោតខ្សែកាប
  • ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV) និងការគ្រប់គ្រងលើការចេញចូល
  • ប្រព័ន្ធតាមដាន និងបញ្ជានៅមជ្ឈមណ្ឌល