ដំណោះស្រាយតាម VIDEO CONFERENCING

ដរាបណាអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានការរីកចម្រើន ទើបក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកនឹងពង្រីកកាន់ តែធំ។ ហើយនៅពេលរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ឬសន្និសីទពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ លោកអ្នក លោកអ្នកនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈម ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវការដំណោះស្រាយ។

   សូមទុកឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំជួយលោកអ្នក យើងខ្ញុំនឹងដកបទពិសោធន៍អំពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់ លោកអ្នក ដើម្បីរចនា និង​ផ្ដល់​ជូន​លោកអ្នក​នូវដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតមួយ។ ដោយមាន កិច្ចសហការជាមួយអាជីវករជាច្រើន យើងនឹងផ្ដល់ជូន​លោកអ្នកនូវតម្លៃ​ប្រកប​​ដោយប្រសិទ្ធភាព ថ្លៃចំណាយ ហើយបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងអស់របស់លោកអ្នក។

ដំណោះស្រាយតាម VIDEO CONFERENCING

  • ប្រព័ន្ធ Cisco Video Conferencing System
  • ប្រព័ន្ធ Kedacom Video Conferencing System
  • ប្រព័ន្ធ Polycom Video Conferencing System
  • ប្រព័ន្ធ MekongConnect Tele-Presence Service