ដំណោះស្រាយ WIFI

ដំណោះស្រាយ WIFI

              យើងរចនា និងផ្ដល់ដំណោះស្រាយ Wifi ដែលសក្តិសមនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ យើងមិនឲ្យ បច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាទៅលើ ប្រព័ន្ធ របស់លោកអ្នកឡើយ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ យើងផ្ដោតលើការឲ្យជា ដំណោះស្រាយ មួយដែលពិតជាត្រូវ នឹង តម្រូវការរបស់អ្នក នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

  • ដំណោះស្រាយ Wifi ក្នុងអគារ                                                                    
  • ដំណោះស្រាយ Wifi ក្រៅអគារ
  • ដំណោះស្រាយ Wifi ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ
  • ដំណោះស្រាយ Wifi ឆ្លាតវៃ

ដំណោះស្រាយស្ដារភាពអន្តរាយ

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
  • មានអត្ថិភាពខ្ពស់
  • ការបង្កើតច្បាប់ចម្លងទិន្នន័យ (Data Replication)
  • ការឆ្លុះទិន្នន័យ (Data Mirroring)
  • ការថតចម្លងទុកទិន្នន័យ (Data Backup)
  • ការទាញយកទិន្នន័យមកវិញ (Data Recovery)