សេវា (IPLC)

សេវា IPLC របស់ក្រុមហ៊ុន  MekongNet៖ ច្រករបស់អ្នកឆ្ពោះ  ទៅកាន់បណ្ដាញ ហ្វាយប៊ើ ចំគោលដៅពី ចំណុច មួយទៅ ចំណុចមួយ ថ្នាក់តំបន់ ការភ្ជាប់ សេវាជួលសៀគ្វីឯកជនអន្តរជាតិ (IPLC) អនុញ្ញាតឲ្យមានការ បញ្ជូនកញ្ចប់ទិន្នន័យ ឯកជន ពីចំណុចមួយ ទៅចំណុច មួយនៅ ក្នុងបណ្ដាញ ទិន្នន័យ ដើម្បីទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បណ្ដាញ ឌីជីថល បច្ចុប្បន្ន។
 

IPLC គឺជាបច្ចេកវិទ្យាសៀគ្វីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីដែល មានល្បឿនលឿន ដូចជាការភ្ជាប់ ទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមក ក្នុង Local Area Network (LAN) ដែលភ្ជាប់ពីទីស្នាក់ ការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទៅការិយាល័យ ផ្សេងទៀតនៅក្រៅ ប្រទេស។ ដោយសារ ការប្រើប្រាស់ ដែលចង់បានចំពោះការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញ ទៅមកតាម LAN នេះ សមត្ថភាព របស់វាគឺ អាចផ្ដល់ជូនសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមាន កម្រិតរង់ចាំទាប តាមរយៈបណ្ដាញនេះ ដោយផ្ដល់ ជូននូវបណ្ដាញ ជំនួសយ៉ាងលឿន តាមរយៈ បណ្ដាញគោល (backbone) ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងអតិ្ថភាព។
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញ បញ្ជូនចរាចរណ៍ ទិន្នន័យឆ្លងកាត់ឧបករណ៍បំបែក បណ្ដាញដោយប្រើប្រាស់ សៀគ្វីទិន្នន័យ (PVCs) ដែល ឈប់ នៅចំណុចដែលបាន កំណត់ ហើយ ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ កាន់ឧបករណ៍ ទទួលនៅបរិវេណរបស់ អតិថិជន (CPE) តាមរយៈ សៀគ្វី ភ្ជាប់។